Phần Mềm Chỉnh Sửa Nhãn Trắng Thông Minh

ClippingMagic.js cho phép bạn tích hợp phần mềm chỉnh sửa Clipping Magic vào trang web của bạn một cách thuận lợi. Bạn có thể chỉnh sửa các hình ảnh riêng lẻ ở trang đầu hoặc theo trình tự hình ảnh như trong cắt số lượng lớn.

Các Bước Tích Hợp

Hãy chắc chắn đọc Khởi Động Nhanh trước tiên.

 1. Tải hình ảnh lên bằng cách dùng Máy Chủ API.

 2. Nhúng Phần Mềm Chỉnh Sửa Nhãn Trắng Thông Minh theo mô tả dưới đây.

 3. Phản ứng với các cuộc gọi lại đã nhận bằng mã của bạn khi Người Thao Tác/ của bạn cắt các hình ảnh, chẳng hạn bằng cách hướng dẫn phía máy chủ// của bạn tải về các kết quả mới có sẵn.

Tùy chọn tích hợp này cho bạn kiểm soát toàn bộ nhưng cần có sự tích hợp phía người dùng// sâu hơn. Nếu bạn muốn tùy chọn tích hợp đơn giản hơn, vui lòng xem Phần Mềm Chỉnh Sửa Lưu Giữ Trong Máy Chủ.

Cài đặt

Để sử dụng ClippingMagic.js, hãy bắt đầu bằng cách thêm vào/ và khởi tạo nó trên các trang nơi bạn muốn cho phép chỉnh sửa:

<script src="https://clippingmagic.com/api/v1/ClippingMagic.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 function myCallback(opts) {
  // TODO: Replace this with your own functionality
  switch (opts.event) {
   case "error":
     alert("An error occurred: " + opts.error.status + ", " + opts.error.code + ", " + opts.error.message);
     break;

   case "result-generated":
     alert("Generated a result for " + opts.image.id + ", " + opts.image.secret);
     break;

   case "editor-exit":
     alert("The editor dialog closed");
     break;
  }
 }
 var errorsArray = ClippingMagic.initialize({apiId: 123});
 if (errorsArray.length > 0) alert("Sorry, your browser is missing some required features: \n\n " + errorsArray.join("\n "));
</script>

Chỉnh Sửa Môt Hình Ảnh Riêng Lẻ

Bạn có thể hiển thị phần mềm chỉnh sửa cho một hình ảnh riêng lẻ như thế/:

ClippingMagic.edit({
  "image" : {
   "id" : 2346,
   "secret" : "image_secret1"
  },
  "useStickySettings" : true,
  "hideBottomToolbar" : false,
  "locale" : "vi-VN"
 }, myCallback);

Chức năng gọi lại sẽ nhận cuộc gọi với result-generated hoặc editor-exit, nhưng không nhận cả hai. Mỗi kết quả tạo ra/thoát phần mềm chỉnh sửa// cho thấy phần mềm soạn thảo đã được đóng.

Loại bỏ hoặc gửi false cho useStickySettings để sử dụng các cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Hãy chắc chắn thực hiện cuộc gọi này sau sự kiện có sẵn tài liệu vì nó liên quan đến// DOM.


Chỉnh Sửa Nhiều Hình Ảnh Theo Trình Tự

Bạn có thể hiển thị phần mềm chỉnh sửa để chỉnh sửa nhiều hình ảnh như thế/:

ClippingMagic.edit({
  "images" : [ {
   "id" : 2346,
   "secret" : "image_secret1"
  }, {
   "id" : 2347,
   "secret" : "image_secret2"
  } ],
  "useStickySettings" : true,
  "hideBottomToolbar" : false,
  "locale" : "vi-VN"
 }, myCallback);

Chức năng gọi lại sẽ được gọi bằng result-generated một lần cho mỗi kết quả do người dùng tạo ra (= một lần mỗi lần nhấp vào 'Đã Hoàn Thành'). Sẽ có một cuộc gọi editor-exit vào lúc cuối cho thấy phần mềm chỉnh sửa đã được đóng, do người dùng nhấp vào X hoặc do hết hình ảnh cần chỉnh sửa. Không có gọi lại/ khi người dùng bỏ qua một hình ảnh.

Loại bỏ hoặc gửi false cho useStickySettings để sử dụng các cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Hãy chắc chắn thực hiện cuộc gọi này sau sự kiện có sẵn tài liệu vì nó liên quan đến// DOM.


Gọi lại function(opts)

Chức năng edit lấy chức năng function takes a callback làm tham số. Cuộc gọi lại này cho phép bạn trả lời các hành động/ của người dùng và thông báo máy chủ xử lý dữ liệu/ của bạn về tiến triển chỉnh sửa hình ảnh.

Chữ ký gọi lại là function(opts) và bất kỳ ngoại lệ hoặc giá trị nào bị trả về nào đều được bỏ qua. Thông số optsPlainObject có chứa:

event

Chuỗi cho thấy những gì vừa xảy ra, xem bảng bên dưới.

image Không bắt buộc. Một Đối Tượng Hình Ảnh JSON (chỉ đưa vào mã định danh và khóa bí mật).
error Không bắt buộc. Một Đối Tượng Lỗi JSON.
Sự KiệnCó hình ảnh?Có lỗi?Ý nghĩa
result-generatedKhông Người dùng đã nhấp 'Đã hoàn thành', kết quả đã được tạo và có sẵn để tải về ngay bằng cách dùng API phía máy chủ. Trong chế độ hình ảnh riêng lẻ, phần mềm chỉnh sửa đã được đóng.
editor-exitKhôngKhông Người dùng đã đóng phần mềm chỉnh sửa bằng cách nhấp vào X màu đỏ ở góc trên bên phải hoặc người dùng đã hết hình ảnh cần chỉnh sửa trong chế độ nhiều hình ảnh. Phần mềm chỉnh sửa đã đóng.
errorKhông Đã xảy ra lỗi. Kiểm tra giá trị error để biết thêm thông tin. Phần mềm chỉnh sửa đã đóng.

Ngay khi phần mềm chỉnh sửa đã được đóng, bạn có thể gọi lại edit() (các cuộc gọi được thực hiện trước khi việc đó dẫn đến ngoại lệ/).

Viện dẫn gọi lại mẫu/

callback({
 "event" : "result-generated",
 "image" : {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }
}); 

Các Định Nghĩa Chức Năng

ClippingMagic.initialize(opts) -> array_of_missing_features

Chức năng initialize lấy một PlainObject có chứa các cặp khóa/giá trị mà tùy chỉnh việc khởi tạo:

apiId
Bắt buộc
Mã định danh API của bạn.

Chức năng trả về Mảng JavaScript bằng các chuỗi mô tả các tính năng đang mất đi trong trình duyệt hiện tại nhưng cần chạy phần mềm chỉnh sửa. Nếu mảng này trống, bạn có thể tiếp tục và gọi chức năng edit.

ClippingMagic.edit(opts, callback)

Chức năng edit lấy các tham số sau:

opts

Bắt buộc. Cặp khóa/giá trị có chứa PlainObject tùy chỉnh việc khởi tạo:

image

Không bắt buộc. Một Đối Tượng Hình Ảnh JSON (chỉ cần mã định danh và khóa bí mật).

images

Không bắt buộc. Một Mảng Đối Tượng Hình Ảnh JSON (chỉ cần mã định danh và khóa bí mật).

useStickySettings

Tùy chọn, mặc định false. Boolean, truecó nghĩa là cài đặt dính của người dùng API sẽ được sử dụng, false hoặc bị loại bỏ, có nghĩa các mặc định của nhà sản xuất sẽ được sử dụng.

Việc này để cho bạn tùy chỉnh các cài đặt cắt cơ bản một lần và rồi cho áp dụng chúng ho tất cả các hình ảnh mà bạn chỉnh sửa.

Read about how to configure the sticky settings

Cắt Trước không có sẵn qua API nhưng bạn có thể tùy chỉnh Giới Hạn Kích Cỡ Hình Ảnh trong cuộc gọi tải lên API.

hideBottomToolbar

Tùy chọn, mặc định false. Boolean, truecó nghĩa là trình chỉnh sửa's thanh công cụ dưới cùng sẽ bị ẩn, bằng cách đó làm cho các cài đặt đó không có sẵn trong trình chỉnh sửa.

locale

Không bắt buộc. Ngôn ngữ hiển thị để sử dụng cho phần mềm chỉnh sửa. Các mặt định cho tiếng Anh nếu bị bỏ qua. Giá trị hợp lệ là:

Ngôn Ngữ Hiển Thị
en-US English (Tiếng Anh)
de-DE Deutsch (Tiếng Đức)
es-ES Español (Tiếng Tây Ban Nha)
fr-FR Français (Tiếng Pháp)
hi-IN हिन्दी (Tiếng Hindi)
id-ID Indonesia (Tiếng Indonesia)
it-IT Italiano (Tiếng Italy)
ja-JP 日本語 (Tiếng Nhật)
ko-KR 한국어 (Tiếng Hàn)
pl-PL Polski (Tiếng Ba Lan)
pt-BR Português (Tiếng Bồ Đào Nha)
ru-RU Русский (Tiếng Nga)
th-TH ไทย (Tiếng Thái)
tr-TR Türkçe (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
vi-VN Tiếng Việt
zh-Hans-CN 简体中文 (Tiếng Trung)
zh-Hant-TW 繁體中文 (Tiếng Trung)
callback

Bắt buộc. Xem phần Gọi Lại trên đây để biết chi tiết.

Phương pháp này không trả về một giá trị. Nếu initialize đã không được gọi trước khi gọi phương thức này hoặc nếu initialize được trả về một mảng không trống, hoặc nếu cửa sổ phần mềm chỉnh sửa đã mở rồi, thì bỏ ngoại lệ.//