Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trên Máy Chủ

Cách dễ dàng nhất để tích hợp Phần Mền Chỉnh Sửa Thông Minh vào quy trình làm việc tuỳ chỉnh của bạn.

Các Bước Tích Hợp

Hãy chắc chắn đọc Khởi Động Nhanh trước.

 1. Tải lên một hình ảnh bằng cách dùng Máy Chủ API.

 2. Tạo Đường Dẫn của Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trên Máy Chủ và chuyển người thao tác của bạn đến đó, khi họ cắt những ảnh mà bạn đã chỉ định.

 3. Sau khi cắt tất cả các hình ảnh, trình duyệt của người thao tác của bạn dẫn hướng đến Trả về URL được chỉ định với một HTTP POST/ có chứa thông tin liên quan về phiên cắt.

Nếu bạn cần một giải pháp nhãn trắng hoặc việc gọi lại mỗi hình ảnh được cắt, vui lòng xem Phần Mềm Chỉnh Sửa Nhãn Trắng Thông Minh.

Đường Dẫn của Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trên Máy Chủ https://clippingmagic.com/api/v1/hosted/[apiId]

Bạn có thể tạo một URL đơn giản và cho người thao tác của bạn mở nó trong trình duyệt của họ để cho họ xem lại và chỉnh sửa một hay nhiều hình ảnh của bạn.

Đường Dẫn của Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trên Máy Chủ hỗ trợ các tham số sau:

images
id1:secret1,id2:secret2,...
123:abc,456:def
Bắt buộc

Các hình ảnh để cắt. Danh sách id:secret cặp được tách bằng dấu phẩy. Bạn có được những cặp này bằng cách tải lên hình ảnh bằng cách dùng Máy Chủ API.

returnUrl
Chuỗi
Bắt buộc

Khi người thao tác của bạn đã cắt xong, trình duyệt của họ sẽ phát hành HTTP POST/ cho URL này. Xem bên dưới để biết chi tiết.

useStickySettings
Boolean
true, false

Nếu bạn gửi useStickySettings=true thì phần mềm chỉnh sửa sẽ sử dụng các cài đặt dính được cấu hình hiện tại cho người dùng là người đã sử dụng khóa API để tải hình ảnh lên.

Việc này để cho bạn cấu hình các cài đặt cắt cơ bản một lần và rồi áp dụng chúng cho cho tất cả các hình ảnh mà bạn chỉnh sửa.

Read about how to configure the sticky settings

Cắt Trước (Pre-Crop) không cung cấp qua API, nhưng bạn có thể tùy chỉnh Giới Hạn Kích Cỡ Hình Ảnh trong cuộc gọi tải API lên.

Mặc định: false

hideBottomToolbar
Boolean
true, false

Ân thanh công cụ dưới cùng, bằng cách đó làm cho các cài đặt đó không có sẵn trong trình chỉnh sửa.

Mặc định: false

locale
Chuỗi

Ngôn ngữ hiển thị để sử dụng cho phần mềm chỉnh sửa Các mặt định cho tiếng Anh nếu bị bỏ qua. Các giá trị hợp lệ là:

Hiển Thị Ngôn Ngữ
en-US English (Tiếng Anh)
de-DE Deutsch (Tiếng Đức)
es-ES Español (Tiếng Tây Ban Nha)
fr-FR Français (Tiếng Pháp)
hi-IN हिन्दी (Tiếng Hindi)
id-ID Indonesia (Tiếng Indonesia)
it-IT Italiano (Tiếng Italy)
ja-JP 日本語 (Tiếng Nhật)
ko-KR 한국어 (Tiếng Hàn)
pl-PL Polski (Tiếng Ba Lan)
pt-BR Português (Tiếng Bồ Đào Nha)
ru-RU Русский (Tiếng Nga)
th-TH ไทย (Tiếng Thái)
tr-TR Türkçe (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)
vi-VN Tiếng Việt
zh-Hans-CN 简体中文 (Tiếng Trung)
zh-Hant-TW 繁體中文 (Tiếng Trung)

Các trình duyệt hiện đại cho phép các URL rất dài nhưng nếu bạn cần hỗ trợ các trình duyệt kế thừa và cắt trên 30 hình ảnh trong một phiên, bạn có thể gửi chúng trong một POST thay vì dùng một liên kết trực tiếp.

Mẫu URL Hình Ảnh Riêng Lẻhttps://clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=2346:image_secret1&returnUrl=https%3A%2F%2Fclippingmagic.com%2Fapi%2FreturnUrlExample

Khi chỉ định một hình ảnh riêng lẻ, phần mềm không có nút 'bỏ qua' và không cho thấy số hình ảnh còn lại để cắt.

Mẫu URL Nhiều Hình Ảnhhttps://clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=2346:image_secret1,2347:image_secret2&returnUrl=https%3A%2F%2Fclippingmagic.com%2Fapi%2FreturnUrlExample

Khi chỉ định nhiều hình ảnh, phần mềm chỉnh sửa có một nút 'bỏ qua' và cho thấy số hình ảnh còn lại để cắt.

Trả về URL

Khi người thao tác của bạn đã cắt xong, trình duyêt của họ sẽ phát hành một HTTP POST/ cho Trả về URL mà bạn chỉ định. POST đó sẽ chứa một tham số duy nhất trong nội dung/ của nó: clippingMagicJson. Khi bạn phân tích các nội dung của tham số đó, chúng giải nén cho đối tượng JSON bằng thông tin về những hình ảnh nào đã được cắt. Sau đó bạn có thể tải xuống các kết quả hiện có sẵn bằng cách dùng Tải Về Máy Chủ API.

event
Bộ đếm
editor-exit, error

editor-exit là phiên cắt đã kết thúc thành công.

error là lỗi đã xảy ra và error đó dưới đây được chuyển.

images
[{"id":1,"secret":"secret1"},{"id":2,"secret":"secret2"},{"id":3,"secret":"secret3"},{"id":4,"secret":"secret4"}]
Một dãy với các hình ảnh được cung cấp trong URL Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trong Máy Chủ.
clipped
[{"id":1,"secret":"secret1"},{"id":2,"secret":"secret2"}]
Một dãy với các hình ảnh được cắt thực sự trong phiên này, chẳng hạn các hình ảnh khi người thao tác đã nhấp 'Đã hoàn thành' trong phần mềm chỉnh sửa.
skipped
[{"id":3,"secret":"secret3"},{"id":4,"secret":"secret4"}]
Một dãy với các hình ảnh được bỏ qua trong phiên này, chẳng hạn các hình ảnh khi người thao tác nhấp 'Bỏ Qua' trong phần mềm chỉnh sửa.

Nếu event=error, sẽ có error đối tượng thành viên được chuyển/ với:

error.status
Số nguyên
Mã như trạng thái HTTP. 4xx là lỗi người gọi. 5xx là lỗi máy chủ nội bộ.
error.code
Số nguyên
Số duy nhất xác định đã xảy ra lỗi.
error.message
Chuỗi
Tin nhắn lỗi người có thể đọc được mô tả đã xảy ra lỗi.

Bạn sẽ cần vô hiệu bất kỳ kiểm tra CSRF nào hoặc thêm mã CSRF vào Trả về URL để POST thành công.

Nếu người thao tác của bạn đóng trình duyệt của họ hoặc bạn sử dụng URL Phần Mềm Chỉnh Sửa Thông Minh Lưu Giữ Trong Máy Chủ không thể phân tách, thì URL Trả Về của bạn sẽ không được gọi lại.

Mẫu Thành Công clippingMagicJson được giải mã thành:
{
 "event" : "editor-exit",
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "clipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "skipped" : [ ]
}
Thử nghiệm URL Trả Về của bạn
Mẫu Lỗi clippingMagicJson được giải mã thành:
{
 "event" : "error",
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1234,
  "message" : "Example error"
 },
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "clipped" : [ ],
 "skipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ]
}
Thử nghiệm URL Trả Về của bạn