Các Hình Mẫu

Các hình mẫu này tất cả đều thẳng từ máy ảnh đến Clipping Magic và các kết quả không được chỉnh sửa bên ngoài Clipping Magic.

Các đánh dấu đã được thực hiện để cho phép có hoặc không có Tự Động Cắt. Thông thường bạn sẽ cần ít đánh dấu hơn khi cho phép Tự Động Cắt.

Cắt Trước


Kích cỡ hình ảnh của bạn vượt quá giới hạn kích cỡ được cho phép. Vui lòng cắt hình ảnh thành một phần mà bạn muốn cắt.

Khóa Tỷ Lệ Khung Ảnh
Giới Hạn Kích Cỡ

Hình Ảnh Gốc

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình Ảnh Được Cắt

Kích Cỡ:
Tỷ Lệ Khung Ảnh:
Megapixels:

Hình ảnh được cắt vượt quá giới hạn kích cỡ và sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp.

Đã đáp ứng giới hạn kích cỡ, độ phân giải hoàn toàn được giữ nguyên.