Sử Dụng một Máy Quét cho Việc Chụp Ảnh Sản Phẩm

Sử Dụng một Máy Quét cho Việc Chụp Ảnh Sản Phẩm Phương pháp chụp ảnh mà bạn có thể không được xem xét.

Chúng tôi đã tìm ra phương pháp này trong các bình luận của một bài báo của Etsy; người bán đã sử dụng máy quét hình phẳng để chụp ảnh sản phẩm cho nữ trang của bà ấy. Chúng tôi muốn tự kiểm tra ý kiến này để xem hiệu quả của nó như một phương pháp chụp ảnh sản phẩm. Nó đã hoạt động tốt đáng kinh ngạc như là một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho một số sản phẩm. Đây là những việc làm và những không được làm khi sử dụng máy quét để chụp ảnh sản phẩm của bạn.

Thành thật xin lỗi, nhưng nội dung này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. View a machine-translated version

Example of product photos taken with a scanner

Examples of product photos taken with a scanner and then edited in Clipping Magic

Which scanners work

We tried both a cheap scanner built into an all-in-one printer and a more expensive high DPI scanner for this. We found that cheap scanners did not produce a great result. They didn't have the resolution and the depth of field to handle anything other than flat documents.

Example of product photos taken on a cheap scanner (looks bad) and an expensive scanner (looks good)

Photos taken of earrings on a High DPI (left) vs Cheap (right) Scanner

What did work great was the Epson Perfection V600 Photo Scanner (currently available for around 200 bucks on Amazon, you can also find refurbished ones for less). This scanner's resolution went all the way up to 12,800 DPI (Dots Per Inch, or in simpler terms how much detail it's capturing) which is probably more than you would ever need. You should use a higher DPI for your smaller objects, but you probably won't need to go past 1,600 DPI.

How to use a scanner to take product photos

Place your object on the scanner bed. Make sure whatever you're going to scan is as close to the bed glass as possible.

Earrings placed on scanner bed

Instead of closing the top over the products, we just covered them with a sheet of white paper. You can play around with what works best for your products, whether that's using the cover, a piece of paper, or leaving it completely uncovered.

Paper placed on earrings on scanner bed and final image result

This is the resulting product photo from this scanning method after being edited in Clipping Magic

Which products does a scanner work well with

Scanners can work great for smaller, flatter objects that aren't reflective or metallic. We tried scanning earrings, trinkets, and flatter alcohol bottles and got similar results to what we achieved with a DSLR + studio setup.

Example of product photos taken with a scanner and a dslr, both look decent

Photos taken of earrings on a DSLR (left) vs the High DPI Scanner (right) — both were edited in Clipping Magic

Which products do not work well with a scanner

We found that highly reflective or metallic products don't work well with a scanner. This includes gold/silver earrings and gemstones. The way the scanner captures an image doesn't work well for reflective objects. This is strongly evident in the example below where we compare the image of a highly reflective gold earring taken both in a light box with a DSLR and in our scanner.

Example of a highly reflective earring that doesn't look good after being scanned, and how it looks taken with a DSLR

Photos taken of reflective metallic earrings on a DSLR + light box (left) vs the High DPI Scanner (right) — both were edited in Clipping Magic

tl;dr

Máy quét DPI cao có thể là một thay thế tốt nếu bạn không có chỗ hoặc thời gian để thiết lập một studio có quy mô đầy đủ./ Trong khi bạn sẽ nhận được ảnh sản phẩm tốt nhất qua cài đặt studio tốt, sử dụng máy quét có thể cho ra kết quả có thể chấp nhận được. Máy được chọn tùy thuộc vào ngân sách của bạn, thiết bị nào bạn có rồi và những sản phẩm mà bạn đang bán.

Like this article? Spread the word.

These may interest you as well.

Trang bị cho Studio Hình Ảnh của bạn chỉ dưới 2 triệu đồng

Hãy kiếm phòng chụp ảnh tốt nhất xứng đáng với đồng tiền của bạn./

Đọc thêm »

Trang bị cho Studio Hình Ảnh của bạn chỉ dưới 2 triệu đồng

Hãy kiếm phòng chụp ảnh tốt nhất xứng đáng với đồng tiền của bạn./

Đọc thêm »