Rìa/: 0
Rìa/: 0
Các Đơn Vị:
Kích Cỡ Đối Tượng:
Canh Thẳng Hàng/Cẳng Chỉnh:
Các Bóng:

Luôn sử dụng Phù Hợp Kết Quả khi cắt để bảo đảm các kết quả ở trung tâm và nhất quán.


Xoay

Xoay 90°: 0
Làm Cho Thẳng: 0

Xuất Ra